مقالات پذيرفته شده:: مقالات ::
الگوي پوستر :

الگوي پيشنهادي تهيه پوستر

1
ابعاد كاغذ پوستر (بر حسب سانتيمتر)
(طول) 100 * (عرض) 70
2
ابعاد كادر در برگيرنده متن پوستر (5/2 سانتيمتر حاشيه)
طول 95 * عرض 65
3
اندازه قلم 60-50
عنوان ( Bold )
اندازه قلم 40-30
نام نويسندگان
اندازه قلم 40-30
محل انجام تحقيق و نشاني الكترونيكي( Italic )
اندازه قلم 24-20
متن اصلي پوستر
اندازه قلم 40-30
عنوان موضوعات ( Bold )
اندازه قلم 16-12
مراجع
اندازه قلم 16-12
نوشته زير و داخل شكلها و جدولها

مقالات پذيرفته شده
 

 

 
پژوهشكده صنايع رنگ 2007