قيمتهاي كنفرانس

ارائه دهندگان مقالات و علاقمندان به شركت در همايش مي‌توانند، با تكميل فرم ثبت نام و پرداخت حق‌ ثبت نام در مهلت مقرر مطابق جدول ذيل نسبت به مشاركت اقدام نمايند.

شرکت کنندگان

تا 20/12/1385

پس از 20/12/1385

اعضاي هيئت علمي و انجمن‌هاي علمي
000/000/1 ريال
000/200/1 ريال

دانشجويان

000/400 ريال

000/500 ريال

شركت‌ها و ساير مؤسسات

000/500/1 ريال

000/800/1 ريال

حق ثبت نام شامل هزينه شركت در سخنراني‌ها، پذيرايي روزانه و ناهار، بازديد از نمايشگاه و دريافت مجموعه مقالات مي‌باشد.

از علاقمندان درخواست مي‌شود مبلغ ثبت نام را به حساب شماره 15/1297 نزد بانك مركزي بنام تمركز وجوه در آمد اختصاصي پژوهشكده صنايع رنگ واريز و كپي رسيد بانكي را به همراه فرم ثبت نام به دبيرخانه همايش ارسال نمايند. ( در دست داشتن اصل رسيد بانكي در روز همايش الزامي است).

لطفاً جهت دريافت اطلاعات بيشتر با دبيرخانه همايش تماس بگيريد.

 قيمتهاي كنفرانس
 

 

 
پژوهشكده صنايع رنگ 2007